PODUJATIA15.9.2018 | Adela Holubčíková

Upracme si spoločne Námestovo!

Tento rok bol oslovený aj náš portál NaOravedobre.sk, ktorý sa spoločne s inštitútom V.I.A.C. v rámci jeho projektu Týždeň dobrovoľníctva, rozhodol pustiť sa do svetového dňa upratovania aj v Námestove.

Celosvetový deň upratovania alebo World Cleanup Day je myšlienka, ktorá vzišla zo spontánnej národnej iniciatívy Let's Do It v Estónsku ešte v roku 2008. V tento deň sa stretlo približne 50 000 obyvateľov a vyčistili svoju krajinu za 5 hodín. Odvtedy sa akcia pod názvom „Jedna krajina za jeden deň“ rozšírila po celom svete. Dodnes sa k tejto iniciatíve pripojilo 18 miliónov dobrovoľníkov zo 155 krajín sveta.

15. septembra sa tak spoja milióny ľudí z celého sveta a spoločne vyčistia svet od čiernych skládok a neželaného odpadu. Na Slovensku sa bude táto udalosť oficiálne konať prvýkrát. Veríme, že si každý z nás nájde v tento deň čas zapojiť sa a ukázať svetu, že aj naša malá krajina vie spojiť sily pre dobrú vec a napomôcť aspoň týmto malým krokom k lepšej budúcnosti.

Počet zapojených krajín a dobrovoľníkov každým rokom rastie.

Cieľom celosvetovej akcie je nielen vyčistiť nelegálne skládky okolo nás, ale predovšetkým poučiť verejnosť o závažnom probléme ich vzniku. Vďaka nej možno opäť oživiť diskusiu o odpadoch, recyklácii a predchádzať vzniku ďalších a ďalších skládok. Organizátori sú presvedčení, že tí, čo sa už raz zapojili do tohto upratovania, už ďalší neporiadok nespravia.

Toto po­du­ja­tie slúži zá­ro­veň aj na zbie­ra­nie dát z ce­lého sveta, aby sme ve­deli náš odpadový prob­lém mo­ni­to­ro­vať a rie­šiť. Ako je­den z ná­stro­jov sa po­u­žíva mo­bilná ap­li­ká­cia TrashOut ktorá je pô­vo­dom zo Slo­ven­ska a te­raz je glo­bál­nym par­tne­rom pre toto po­du­ja­tie. Tá slúži práve na na­hla­so­va­nie čier­nych sk­lá­dok a ich mo­ni­to­ro­va­nie. Zá­ro­veň si vďaka nej mô­žete nájsť najb­ližší zberný dvor alebo kôš podľa typu od­padu, kto­rého sa chcete zba­viť. Zá­ro­veň máme na Slo­ven­sku cez ap­li­ká­ciu TrashOut na­hlá­se­ných viac ako 6 ti­síc čier­nych sk­lá­dok. Po­zi­tívne je, že z toho mi­ni­málne 1 ti­síc už bolo vy­čis­te­ných. My sa chys­táme prispieť k vy­čis­te­niu ďal­ších.

Každý z nás môže pomôcť planéte týmto jednoduchým krokom.

Organizácia Mother Flower organizuje zber odpadu po celom Slovensku. Tento rok bol oslovený aj náš portál NaOravedobre.sk, ktorý sa spoločne s inštitútom V.I.A.C. v rámci jeho projektu Týždeň dobrovoľníctva, rozhodol pustiť sa do svetového dňa upratovania aj v Námestove. Preto neváhajte ani vy 15. septembra vziať vrecúško a vydať sa do ulíc skrášliť toto mesto. 

Každý z nás by mal žiť myšlienkou urobiť niečo pre zem, na ktorej žijeme. Každému z nás predsa záleží na lepšej budúcnosti pre seba i pre svoju rodinu. Robme tak, aby nebola spojená so špinavou krajinou. 

Bližšie informácie nájdete v udalosti na Facebooku.

Klaster Orava
Stavebniny Grígeľ
logo naoravedobre
© 2016 Naoravedobre.sk   •   Technickú prevádzku zabezpečuje DSI DATA s.r.o.